Univerzální půjčka - informace pro spotřebitele
Co je to směnka a jaké má náležitosti

Co je to směnka a jaké má náležitosti?

8.11.2018 - Co je to směnka, jaké má náležitosti ◾ Typy směnek ◾ Existuje půjčka na směnku? ◾ Příklad / vzor směnky

Směnka je obchodovatelný cenný papír, který slouží jako platební nebo zajišťovací nástroj. Jedná se o jednoduchou formu úvěru, z něhož jasně vyplývají závazkové vztahy.

Směnka je v podstatě dlužním příslibem, obecně je řazena mezi tzv. dlužnické cenné papíry. Dává totiž svému majiteli možnost vyžadovat po dlužníkovi vyplacení předem stanovené částky ve stanovené lhůtě a v uvedeném místě zaplacení. Směnka vždy musí mít listinnou podobu.

K čemu se směnky využívají?

Použití směnky může mít v podstatě dva rozdílné účely. Podle nich pak rozlišujeme směnky platební a směnky zajišťovací. V praxi často dochází ke sporům o to, jaká směnka byla vlastně vystavena, protože dlužníkova povinnost zaplatit se u každé z nich liší.

• Platební směnky

Účelem platební směnky je skutečné zaplacení dluhu, a to buď přímo směnkou, kdy dlužník směnku splatí, nebo tzv. prostřednictvím směnky. To znamená, že majitel směnku prodá, čímž získá dlužné peníze. Nový majitel směnky samozřejmě vyžaduje zaplacení dluhu stanoveného směnkou po původním dlužníkovi.

• Zajišťovací směnky

Naopak účelem zajišťovací směnky není přímo platba dluhu, ale slouží jako ručení, že bude dlužníkem splněna jiná povinnost. V případě zajišťovací směnky je důležité, jaké podmínky jsou v ní nastaveny. Tedy: za jakých okolností byla směnka vystavena a splnění jakých povinností se vlastně domáhá. Dlužník je povinen zajišťovací směnku zaplatit až tehdy, kdy nesplnil stanovenou zajišťovanou povinnost. Kdežto platební směnku musí splatit, jakmile nastane den stanovený směnkou.

Náležitosti směnky

Směnka je platnou pouze tehdy, když obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti:

 • Označení listiny jako „směnka"
 • Bezpodmínečný příkaz nebo slib zaplatit částku uvedenou ve směnce
 • Jméno toho, kdo má platit
 • Splatnost směnky jedním z možných způsobů:
 • tzv. na viděnou – při předložení
 • na určitý čas po viděné – uplynutím daného času po předložení směnky
 • na určitý čas po datu vystavení směnky – uplynutím dané lhůty po datu vystavení směnky
 • na určitý den – v den uvedený na směnce
 • Místo, kde má být placeno
 • Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
 • Datum a místo vystavení směnky
 • Vlastnoruční podpis výstavce pod textem směnky

Teprve tehdy, když jsou dodrženy všechny zákonné náležitosti směnky, vzniká takzvaný směnečný vztah – tedy opravdová možnost vyžadovat po dlužníkovi splacení dluhu, se kterým v podobě podpisu směnky souhlasil.

Příklad směnky

Směnka vlastní

V Praze dne 20. března 2018

Za tuto směnku zaplatím bez protestu dne 20. března 2019 nikoli na řad pana AAAAA BBBBBBBB, bytem Boskovická 1215, Praha, směnečnou sumu ve výši 25.000,-Kč.

Směnka je splatná v Praze u pana AAAAA BBBBBBBB, bytem Boskovická 1215, Praha.

Ccccc Ddddd (a vlastnoruční podpis)


Typy směnek

Vedle směnek platebních a zajišťovacích lze rozlišovat směnky i podle jiných kritérií, než je jejich účel. Jde zejména o dělení podle toho, jak může směnka vzniknout, zda s ní lze obchodovat, zda je v ní slib zaplatit nebo pokyn k zaplacení atd. Směnka vždy bude buď platební, nebo zajišťovací, ale dále bude ještě zařaditelná mezi následující typy směnek:

• Směnka vlastní

– obsahuje bezpodmínečný slib zaplatit předem danou částku (text zní: „za tuto směnku zaplatím“). Účastníkem směnečného vztahu jsou jen dvě osoby: tzv. výstavce, tedy přímý dlužník, dále majitel (remitent), jinými slovy směnečný věřitel.

• Směnka cizí

– někdy označovaná i jako „trata“ - obsahuje bezpodmínečný příkaz zaplatit předem danou částku (text zní: „za tuto směnku zaplaťte“). Příkaz je adresovaný směnečníkovi, tedy tomu, kdo má platit. Proto účastníkem směnečného vztahu bývají minimálně tři osoby: výstavce směnky, majitel (remitent) a směnečník. V tomto případě se výstavce směnky nezavazuje zaplatit, ale přikazuje třetí osobě (směnečníkovi), aby zaplatil majiteli směnky.

• Směnka na řad

– neboli „order směnka“ – přesněji řečeno směnka cizí na vlastní řad (výstavce). V tomto případě jde tedy o cizí směnku, kterou může majitel vystavit zcela sám. Postaví se totiž do role jak remitenta (majitele směnky), tak výstavce, který přikazuje směnečníkovi, aby zaplatil. Směnka se stane platnou samozřejmě až po jejím podpisu samotným směnečníkem (dlužníkem). Směnka musí obsahovat příkaz: „zaplaťte za tuto směnku na řád náš vlastní“.

• Směnka na viděnou

– tento typ směnky určuje její splatnost – směnka je splatná při předložení (tedy při vidění). Podobná je směnka „na určitý čas po viděné“, ta je splatná po uplynutí určitého času po předložení směnky.

• Směnka na doručitele

– jakmile je směnka na řad prodána, původní majitel směnky se podepíše na rubu směnky. Tím se z ní stane směnka na doručitele, protože dlužník je povinen zaplatit tomu, kdo směnku doručí (tady tomu, kdo je zrovna jejím majitelem). Směnky na řad lze takto převádět neomezeně.

• Směnka na jméno

– neboli „rekta směnka“ – v tomto případě se jedná o směnku „nikoli na řad“. Směnka musí v tomto případě obsahovat jméno oprávněného, tedy majitele. Při každé změně majitele (při prodeji) musí být proveden nový zápis o změně jména na směnce. A změna je platná jen po souhlasu emitenta, tedy dlužníka. Proto směnka „na jméno“ mnohem hůře prodává.

• Blankosměnka

– „biancosměnka“ nebo „blank exchange bill“ – nejčastěji se používá jako zajišťovací směnka. Jde v podstatě o vývojové stádium směnky, kdy směnka je neúplná, nevyplněná. Nejde však o omyl, ale o záměr. V době vydání směnky totiž ještě některé skutečnosti nemusejí být známy. Většinou jde o termín splatnosti a směnečnou sumu, tedy dlužnou částku. Platnou se směnka stane až po jejím doplnění. Směnečný vztah však v ten moment vzniká pro všechny, kdo byli na blankosměnce podepsáni.


InfoTip: Legislativa se směnce věnuje zejména v zákoně o cenných papírech (č. 591/1992 Sb.), kde je směnka vyjmenována jako jeden z cenných papírů. Dále v zákoně směnečném a šekovém (č. 191/1950 Sb.), kde jsou uvedeny všechny náležitosti směnky, které musejí být splněny, aby směnka byla platná.


Jak je to s půjčkami na směnku

Veškeré záležitosti v oblasti spotřebitelských úvěrů byly zaneseny do zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. V tomto zákoně je v hlavě sedmé a osmé vyloučeno použití směnky pro účely spotřebitelského úvěru. Paragrafy 112 a 128, které zakazují takové směnky, nesou název „Vyloučení použití směnky nebo šeku“. První ze jmenovaných paragrafů řeší smlouvu o spotřebitelském úvěru, ten druhý pak smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Přesné znění zákazu použití směnky je následující: „Ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek.“ A navíc je stanoveno, že: „poskytovatel a zprostředkovatel společně a nerozdílně nahradí spotřebiteli škodu způsobenou porušením tohoto zákazu.“ Klasická půjčka na směnku, která byla alternativou pro ty, kdo hledali půjčku bez nahlížení do registru dlužníků, tedy již zákonem umožněna není.

Směnka se v oblasti spotřebitelských půjček může podle zákona o spotřebitelském úvěru vystavit pouze v jednom případě – když jde o spotřebitelský úvěr na bydlení (hypotéku). A to takový úvěr, u kterého krátkodobě nelze půjčku zajistit zástavou nemovitosti. Ale směnka nesmí být na řad. Při použití směnky tímto způsobem je věřitel (úvěrová společnost) také povinen vrátit spotřebiteli směnku neprodleně po zajištění hypotéky zástavním právem.

Směnka je výhodná pro věřitele, pro dlužníka nikoliv

Pro věřitele, tedy majitele směnky, je tato forma dlužního příslibu velmi výhodná. Není totiž pro inkasování částky uvedené na směnce nutno dokazovat cokoliv jiného – pouze samotnou směnku. S některými druhy směnek lze obchodovat, takže majitel směnky ji může snadno prodat. A při exekučním řízení jde pak vše velmi rychle – bez nutnosti dokazování není nad čím váhat.

Velkou nevýhodou pro dlužníka je jednak absence nutnosti dokazování, jednak ale i v případě směnky „na řad“ ji kdykoliv komukoliv prodat. Někdy se může stát i ta nepříjemnost, že dlužník je nucen zaplatit dlužnou částku dvakrát. Proto pokud je směnka nutností, vždy je lepší zvolit směnku „na jméno“.


Více se o tématu Směnka dozvíte například na Wikipedia.orgAktualizováno: 8.11.2018Info: Akutní nedostatek financí je možné vyřešit pomocí půjčky bez doložení příjmů online.
Informace o výhodách, nevýhodách a rizicích rychlých půjček do 5000, 10000 či 20000 Kč nalezente ihned na této stránce.Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Finanční slovník

Rozcestník


Typy půjček

Kategorie půjček